Търгове и конкурси

Съобщение: Конкурс за отдаване под наем на „Част от недвижим имот представляващ две помещения и търговска площ с обща квадратура 67,35 кв.м. под козирка, находяща се на територията на Лечебен минерален плаж „Овча купел”, към НСБФТР ЕАД, гр. София, бул. „Овча купел” № 2В, предназначен за бар-кафе с търговска дейност за продажба на хранителни и безалкохолни напитки – без алкохол и цигари“ за срок до 4 месеца
Възложител:Национална специализирана болница за физикална терапия и рехабилитация /НСБФТР/ ЕАД – София
Тип:Конкурс
Публикувано на:21.02.2019г. 14:27часа
Документи: Обявление за летен плаж
Решение за летен плаж

Съобщение: Конкурс за отдаване под наем на обект „Помещения за Бюфет“ в сградния фонд на Национална специализирана болница за физикална терапия и рехабилитация“ ЕАД, находящ се на бул. „Овча купел“ № 2B, София, параметри на помещенията – Помещение с полезна площ от 30,36 кв. м
Възложител:Национална специализирана болница за физикална терапия и рехабилитация /НСБФТР/ ЕАД – София
Тип:Конкурс
Публикувано на:20.02.2019г. 10:47часа
Документи: Обявление за бюфет
Решение за бюфет
Съобщение: Повторна покана до всички заинтересувани кредитни институции за оферти за предоставяне на кредит от кредитна институция за нуждите на НСБФТР ЕАД съгласно Прил.3, т. 4 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала
Възложител:Национална специализирана болница за физикална терапия и рехабилитация /НСБФТР/ ЕАД – София
Тип:Конкурс
Публикувано на:30.12.2019г. 11:18 часа
Документи: Покана за банки
Заявление за участие в конкурс
Ценово предложение

Съобщение: Покана до всички заинтересувани кредитни институции за оферти за предоставяне на кредит от кредитна институция за нуждите на НСБФТР ЕАД съгласно Прил.3, т. 4 от  Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала
Възложител:Национална специализирана болница за физикална терапия и рехабилитация /НСБФТР/ ЕАД – София
Тип:Конкурс
Публикувана на:04.12.2019г. 12:59 часа
Документи: Покана за банки
Заявление за участие в конкурс
Ценово предложение

Съобщение: Избор на изпълнител чрез директно възлагане на услуга: „Извършване на независим финансов одит на годишните финансови отчети в съответствие със Закона за счетоводството и Закона за независимия финансов одит и Националните одиторски стандарти на Дружествата от Групата „НСБФТР“ ЕАД, включваща „НСБФТР“ ЕАД – дружество-майка и дъщерното дружество „МЦ Аква 2003″ ЕООД, както и на консолидирания финансов отчет на групата за 2019 г.“
Възложител:Национална специализирана болница за физикална терапия и рехабилитация /НСБФТР/ ЕАД – София
Тип:Конкурс
Публикувана на:11.10.2019г. 16:13 часа
Документи:Съобщение
Съобщение (05/02/2020 – 17:09)

Предмет:Отдаване под наем на обект площ за „Помещения за БЮФЕТ“
Възложител:Национална специализирана болница за физикална терапия и рехабилитация /НСБФТР/ ЕАД – София
Тип:Конкурс
Публикувана на:16.09.2019г. 10:12 часа
Документи:Решение »

Предмет:Отдаване под наем на „Част от недвижим имот представляващ две помещения и търговска площ“
Възложител:Национална специализирана болница за физикална терапия и рехабилитация /НСБФТР/ ЕАД – София
Тип:Конкурс
Публикувана на:10.05.2019г. 12:15 часа
Документи:Решение »

Предмет:„Избор на финансова институция/банка за предоставяне на кредит“
Възложител:Национална специализирана болница за физикална терапия и рехабилитация /НСБФТР/ ЕАД – София
Тип:Конкурс
Публикувана на:09.05.2019г. 16:30 часа
Документи: Заповед »
Покана за избор »
Повторна покана » (23.05.2019г.)

Предмет:„Конкурс за отдаване под наем на части от недвижим имот за монтиране и поддържане на автомати за кафе, закуски и напитки за срок от две години“
Възложител:Национална специализирана болница за физикална терапия и рехабилитация /НСБФТР/ ЕАД – София
Тип:Конкурс с тайно наддаване
Публикувана на:14.01.2019г.
Документи:Изтегли документацията »

Предмет:Конкурс за отдаване под наем на „Част от недвижим имот представляващ две помещения и търговска площ“ с обща квадратура 67,35 кв.м. под козирка, находяща се на територията на Лечебен минерален плаж „Овча купел“, гр. София
Възложител:Национална специализирана болница за физикална терапия и рехабилитация /НСБФТР/ ЕАД – София
Тип:Покана
Публикувана на:30.05.2018г.
Документи:Изтегли документацията »

Предмет:Комплексно банково обслужване на стопанската дейност на НСБФТР ЕАД гр. София за срок от три (3) години
Възложител:Национална специализирана болница за физикална терапия и рехабилитация /НСБФТР/ ЕАД – София
Тип:Покана
Публикувана на:16.08.2017 г.
Документи: Изтегли покана »  
Изтегли ценова оферта »

Предмет:“Избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции за нуждите на НСБФТР – ЕАД”
Възложител:Национална специализирана болница за физикална терапия и рехабилитация /НСБФТР/ ЕАД – София
Тип:Покана
Публикувана на:25.07.2016 г.
Документи: Протокол »  
Приложение »
Решение »

ОБЯВЛЕНИЕ в. Телеграф 27.04.2016г.В обява от 20.04.2016 г., публикувана във вестник „Телеграф”,за конкурс за отдаване под наем на „Част от недвижим имот представляващ – „Две помещения с обща полезна площ 20 кв.м. и 47,35 кв.м. площ под навес (козирка) – търговска площ “ с обща площ 67,35 кв.м., находяща се на територията на Лечебен минерален плаж „Овча купел“, гр.София. бул. „Овча купел“ №2В, предназначени за бар — кафе с търговска дейност за продажба на хранителни и безалкохолни напитки, без алкохол и цигари”.
В т.5 е допусната техническа грешка. Текстът „ до 20.04.2016г.” да се чете „от 20.04.2016г.”

ОБЯВЛЕНИЕ в. Телеграф 20.04.2016г.На основание чл. 16 във връзка с чл. 14 и Раздел V от Правилника за реда за упражняване на правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала. НСБФТР ЕАД, обявява конкурс за отдаване под наем на „Част от недвижим имот представляващ – „Две помещения с обща полезна площ 20 кв.м. и 47,35 кв.м. площ под навес (козирка) – търговска площ “ с обща площ 67,35 кв.м., находяща се на територията на Лечебен минерален плаж „Овча купел“, гр.София. бул. „Овча купел“ №2В, предназначени за бар — кафе с търговска дейност за продажба на хранителни и безалкохолни напитки, без алкохол и цигари”.
Условия по конкурса:
До участие се допускат при еднакви условия всички физически и/или юридически лица, регистрирани, съгласно Българското законодателство и представили документите изброени в „Общи условия участие „, към конкурсната документация;
Минимална начална цена на конкурса — 427.60 (четиристотин двадесет и седем лева и шестдесет стотинки) лева на месец, без включен ДДС и консумативи;
Класирането на кандидатите се извършва съгласно критерии и методиката за оценка на предложенията намиращи се в документацията.
Срок на договора за наем е за 4 месеца през летния сезон от 01.06 до 30.09.2016г.
Документацията за участие в конкурса се получава всеки работен ден до 20.04. 2016г. е деловодството на Болницата от 08.00ч. до 15.00ч., срещу квитанция за платена конкурсна документация е в размер на 40.00 /четиридесет/ лв. с ДДС, платими по сметка или в касата на лечебното заведение — гр. София, бул. „Овча купел” №2В.
Депозита за участие е в размер на 400.00 /четиристотин/ лв. с ДДС, платими по сметка или в касата на лечебното заведение — гр. София, бул. „Овча купел” №2В.
Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден в срок от 20.04.2016г. до 03.05.2016г.;
Кандидатите подават предложения за участие в срок до 12.00 часа на 03.05.2016г. в деловодството на НСБФТР — ЕАД. Заявлението се подава в запечатан непрозрачен плик. Върху плика кандидата посочва адрес за кореспонденция, телефон, факс или електронен адрес. Документи изпратени по пощата или получени след крайния срок за подаване няма да бъдат разглеждани.
Кандидатите или техни упълномощени представители имат право да присъстват на отварянето на подадените предложения, което ще се проведе в 10.00 часа на 04.05.2016г., в заседателната зала /сграда лекарски кабинети/ на НСБФТР — ЕАД. гр. София, бул. „Овча купел“ №2В.
Наемодателя си запазва право на преценка по чл.16, ал.4 от ПРУПДТДДУК за провеждане на преговори с кандидатите, класирани до трето място от назначената комисия за провеждане на конкурса.

Покана:Покана за търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, собственост на дружеството, представляващ поземлен имот в гр. София
Възложител:Национална специализирана болница за физикална терапия и рехабилитация /НСБФТР/ ЕАД – София
Публикувана на:31.05.2015г.
Документи: Изтегли заповед за прекратяване »
Изтегли заповед »
Виж публикация във в. Монитор »

Покана:Покана за търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, собственост на дружеството, представляващ двуетажна сграда в гр. София
Възложител:Национална специализирана болница за физикална терапия и рехабилитация /НСБФТР/ ЕАД – София
Публикувана на:31.05.2015г.
Документи: Изтегли заповед за прекратяване »
Изтегли заповед »
Виж публикация във в. Монитор »

Покана:Покана за оферта за комплексно банково обслужване на стопанската дейност на НСБФТР ЕАД гр. София за срок от една година
Възложител:Национална специализирана болница за физикална терапия и рехабилитация /НСБФТР/ ЕАД – София
Публикувана на:17.02.2015г.
Документи: Изтегли повторна покана »
Изтегли ценова оферта І 17.02.2015 г.»
Изтегли покана »
Изтегли ценова оферта »