Профил на купувача


Предмет: „Текущи ремонти в сградите на „Национална специализирана болница за физикална терапия и рехабилитация /НСБФТР/ ЕАД – София “
Възложител: Национална специализирана болница за физикална терапия и рехабилитация /НСБФТР/ ЕАД – София
Тип: Обществена поръчка
Публикувана на: 12.06.2020г. 17:33 часа
Документи: Изтегли Информация »
Изтегли Документацията »
Изтегли Обява »
Изтегли Техническа спецификация КСС »
Съобщение: Изтегли Информация за удължаване» (30.06.2020г. 18:31 часа)

Предмет:„ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВЯНЕ НА ГОТОВА ХРАНА ЗА ЛЕЖАЩО БОЛНИ ЗА НУЖДИТЕ НА НСБФТР ЕАД, ГР. СОФИЯ“
Възложител:Национална специализирана болница за физикална терапия и рехабилитация /НСБФТР/ ЕАД – София
Тип:Пряко договаряне
Публикувана на:11.06.2020г. 10:07 часа
Документи: Изтегли документацията »
Решение: Изтегли решението » (01.07.2020 14:45 часа)
Изтегли информация за прекратяване » (15.07.2020 16:58 часа)

Предмет:„ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКО ОБОРУДВАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА НСБФТР ЕАД“
Възложител:Национална специализирана болница за физикална терапия и рехабилитация /НСБФТР/ ЕАД – София
Тип:Обществена поръчка
Публикувана на:30.04.2019г. 13:55 часа
Документи: Изтегли документацията »
Протокол » (23.05.2019г.)
Договор » (10.06.2019г.)

Предмет:„Приготвяне и доставяне на готова храна за нуждите на НСБФТ ЕАД, гр. София за срок от 12м.“
Възложител:Национална специализирана болница за физикална терапия и рехабилитация /НСБФТР/ ЕАД – София
Тип:Процедура пряко договаряне
Публикувана на:29.03.2019г. 12:30 часа
Документи:Изтегли документацията »
Изтегли протоколи (09.05.2019г.)
Изтегли решение 3-30 (09.05.2019г.)
Доклад комисия
Изтегли обявление (04.07.2019г.) »
Изтегли договор (04.07.2019г.) »

Предмет: „Oбновяване и реконструкция с обособяване на помещения за балнеолечение в сградата на “Национална специализирана болница за физикална терапия и рехабилитация” ЕАД на сутеренен етаж“
Възложител:Национална специализирана болница за физикална терапия и рехабилитация /НСБФТР/ ЕАД – София
Тип:Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява
Публикувана на:18.12.2018г.
Документи:Изтегли документацията »
Изтегли Решение (11.01.2019)
Договор №Д4-4 от 17.01.2019 (15.02.2019г.)
Приложение договор – техническа спецификация (15.02.2019г.)

 

Храна: Протокол
Решение
Протокол

Договор (26.07.2019)


  Банка

  Охрана

Покана: ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

“ЕЖЕДНЕВНО ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА НА ХРАНА /ЗАКУСКА, ОБЯД И ВЕЧЕРЯ/ ЗА ПАЦИЕНТИ И ДЕЖУРЕН ПЕРСОНАЛ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ НСБФТР – ЕАД”

Възложител: Национална специализирана болница за физикална терапия и рехабилитация /НСБФТР/ ЕАД – София
Документи: Документация »

Обявление »

Решение »

Списък за остойностяване »


Покана: Покана за оферта за Денонощна невъоръжена физическа охрана
Възложител: Национална специализирана болница за физикална терапия и рехабилитация /НСБФТР/ ЕАД – София
Документи: Изтегли покана »

Изтегли документация за участие »

Съобщение І 24.02.2015 г. »

Протокол »


АОП: Обявление за обществена поръчка (633460)
Възложител: Национална специализирана болница за физикална терапия и рехабилитация /НСБФТР/ ЕАД – София
Получен на: 14-11-2014
Преписка: 01276-2014-0002 (Отворена)
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име: Ежедневно приготвяне на храна за пациентите и дежурния персонал на лечебното заведение за закуска, обяд и вечеря приготвена в кухня на изпълнителя и ежедневна доставка на храната с транспорт на изпълнителя по заявка на възложителя за количествата храна от предходния ден, за една календарна година за около 29 000 хранодни
Описание: Избор на изпълнител за : Ежедневно приготвяне на храна за пациентите и дежурния персонал на лечебното заведение за закуска, обяд и вечеря приготвена в кухня на изпълнителя и ежедневна доставка на храната с транспорт на изпълнителя по заявка на възложителя за количествата храна от предходния ден, за една календарна година за около 29 000 хранодни
Документи: Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 15/01/2015 13:00

Изтегли тръжни документи »

Изтегли протокол от работата на комисията »

Съобщение за отваряне на плик №3 »

Протокол от комисия за избор на изпълнител за доставка на храна »

Решение за възлагане на поръчката »АОП: Решение (631862)
Възложител: Национална специализирана болница за физикална терапия и рехабилитация /НСБФТР/ ЕАД – София
Получен на: 04-11-2014
Преписка: 01276-2014-0001 (–)
Процедура: Договаряне без обявление по ЗОП
Описание: Предмет на поръчката е „Борсова сделка за периодични доставки на гориво за отопление /Газьол за отопление/, за нуждите на Национална специализирана болница за физикална терапия и рехабилитация ЕАД, София, бул. Овча купел 2 В – лечебното заведение за болнична помощ, за срок от две години. Количество до 30 000 литра на година. Посоченото количество е прогнозно и Възложителят си запазва право да заяви доставка на действително необходимите количества за срока на изпълнение на договора.