Специализирана лаборатория за анализ на минералните води

СПЕЦИАЛИЗИРАНАТА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА АНАЛИЗ НА МИНЕРАЛНИТЕ ВОДИ (СЛАМВ) е част от структурата на НСБФТР-ЕАД. Тя е създадена през тридесетте години на миналия век, като специализирано звено за проучване и изследване на балнеолечебните ресурси в България в структурите на Научноизследователския институт по курортология и физиотерапия.

Това е първата в страната специализирана лаборатория за анализ на минералните води и единствената в България, изготвяща балнеологични оценки за Министерство на здравеопазването. Лабораторията е наследник на най-старата лаборатория с такава насоченост и има солиден опит в проучването на минералните води и лечебните калонаходища в страната. Като част от НСБФТР – ЕАД, работи съвместно с МЗ и БД към МОСВ, като извършва анализи и оценка на минерални води, подлежащи на коцесиониране и сертифициране. СЛАМВ има доказана компетентост да провежда физикохимични и микробиологични изпитвания на минерални, изворни, трапезни, питейно-битови (от водоизточници и бутилирани) води, минерални и плувни басейни. Тя е сред първите акредитирани изпитвателни звена през деветдесетте години от Института по метрология, впоследствие от Българската служба по акредитация (ИА БСА) и Словашката национална акредитационна служба (SNAS).

Тя е основно ремонтирана и оборудвана с нова съвременна апаратура, което й позволява да извършва пълен физикохимичен и микробиологичен анализ на минералните води, съобразен с изискванията на българското и европейското законодателства.

Притежава сертификат за качество ISO / IEC 17025:2018.

Дейности:
– физикохимичен анализ на минерални води;
– микробиологичен анализ на минерални води;
– характеристика на минерални води;
– балнеологична експертиза, посочваща предназначението на минералните води.