НОИ


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРАВОИМАЩИТЕ ЛИЦА ЗА ПРОФИЛАКТИКА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ

НАЧИН НА РЕЗЕРВАЦИЯ, по избор от:

1. На посочените телефони – 02/9555273; 02/8555026

2. На посочените електронни пощи – nsbftr@rehabilitacia-ovchakupel.com; nsbftread@abv.bg

3. По пощата – гр. София, общ. Столична, район „Овча купел“, бул. „Овча купел“ № 2-В

4. На място – гр. София, общ. Столична, район „Овча купел“, бул. „Овча купел“ № 2-В

ПОКАЗАНИЯ:

Заболявания на опорно-двигателния апарат: вертеброгенни заболявания, дегенеративни, ставни и периставни възпалителни заболявания на ставите, дистрофично-дегенеративни заболявания на ставите, остеоартроза, остеохондроза, дископатия, дискова херния, артрит, артроза, бурсит, тендинит, състояния след фрактури, травми, ендропротезиране, болест на Бехтерев, болести на меките тъкани, травматични увреждания на мускули и сухожилия, спондилопатия, дорзопатия, дорзалгии, вродена луксация на тазобедрена става, Морбус Зудек, синдром на Райтер

Заболявания на централната нервна система: мултиплена/множествена склероза, състояния след прекаран мозъчно-съдов инсулт / инфаркт, травмена болест на мозъка, болест на Паркинсон, паркинсонов синдром, детска церебрална пареза, състояние след прекаран менингит и енцефаломиелит с остатъчна неврологична симптоматика.

Заболявания на периферна нервна система: неврит, радикулит, плексит, мононевропатии на горен и долен крайник, травматични увреждания на нервите на горен и долен крайник, диабетна полиневропатия, дискова болест, контузии или прекъсване на гръбначния мозък, монопарези на горен и долен крайник от различно естество.

Заболявания на сърдечно-съдовата система: артериална хипертония, състояния след инфаркт на миокарда.

Обменни заболявания: затлъстяване, диабет, подагра.

Заболявания на дихателната система: ХОББ, хроничен бронхит, състояния след пневмония, бронхиална астма.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

– Остри инфекциозни  и паразитни заболявания

– Психични разстройства в остър стадий и наркомании

– Туберкулоза, анемии, цирози, тежък диабет, кръвоизливи и др. – в стадий на обостряне и декомпенсация

– Епилепсия – в пристъпен и междупристъпен период

– Болести на кръвоносната система – във всички стадии

– Сърдечно-съдови заболявания и декомпенсация

– Тумори от всички видове – злокачествени и доброкачествени в ранен следоперативен период

– Кожни, венерически болести, СПИН – във всички стадии

– Състояния след сърдечен инфаркт

– Варикозни заболявания с дистрофични промени

– Тромбофлебити и тромбоемболии

– Бъбречна недостатъчност

– Тежки заболявания на черния дроб – чернодробна цироза с асцит

– Епилепсия и други неясни припадъци

– Белодробни заболявания – в стадий на декомпенсация

– Остри фебрилни състояния с уточнена или неуточнена етиология

– Чести, обилни или скорошни кръвоизливи от различно естество

– Коронарна недостатъчност с чести стенокардни кризи

– Аневризми на сърцето, аортата и  по-големите съдове

– Бременност – при специални условия

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРАВОИМАЩИТЕ ЛИЦА ЗА ПОЛЗВАНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОМОЩИ ЗА ПРОФИЛАКТИКА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ

На основание чл. 36, ал. 1, т. 12 от Кодекса за социално осигуряване и чл. 25, ал. 2 от Наредба № 1 от 13.02.2007 г. за ползване и изплащане на паричните помощи за профилактика и рехабилитация, с Решение № 3 от Протокол № 3 от 11 март 2019 г., Надзорният съвет на Националния осигурителен институт определи изпълнителите на дейността по профилактика и рехабилитация за 2019 г. Националният осигурителен институт сключи договори с определените изпълнители – 20 юридически лица за общо 51 изпълнители на дейността по профилактика и рехабилитация, сред които е и „Национална болница за физикална терапия и рехабилитация“ – ЕАД.

Паричните помощи за профилактика и рехабилитация се разходват по условията и реда, определени с Наредба № 1 от 13 февруари 2007 г. за ползване и изплащане на паричните помощи за профилактика и рехабилитация (обн., ДВ, бр. 17 от 23.02.2007 г., последно изм., бр. 18 от 2019 г.). Националният осигурителен институт, чрез неговите териториални поделения, финансира и контролира дейността по профилактика и рехабилитация, провеждана за следния контингент лица:

1. Осигурени за общо заболяване, майчинство и/или за трудова злополука и професионална болест;

2. Получаващи лична пенсия за инвалидност, ако не са навършили възрастта по чл. 68, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване и срокът на инвалидността в експертното решение на териториална експертна лекарска комисия, респективно на Националната експертна лекарска комисия, не е изтекъл.

Лицата по точка 1 придобиват право на парични помощи за профилактика и рехабилитация, ако за тях са били внесени или дължими осигурителни вноски за период от шест последователни калeндарни месеца, предхождащи месеца, през който се провежда профилактиката и рехабилитацията. В периода от шест календарни месеца се включва времето:

  • на платените и неплатените отпуски за отглеждане на дете;
  • на платените и неплатените отпуски за временна неработоспособност и за отпуск за бременност и раждане, както и отпуск при осиновяване на дете до 5-годишна възраст.
  • на неплатения отпуск до 30 работни дни през една календарна година;
  • през което самоосигуряващите се лица, които се осигуряват за общо заболяване и майчинство, са получавали парични обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане и отглеждане на дете и при осиновяване на дете до 5-годишна възраст и периодите на временна неработоспособност, бременност и раждане и за отглеждане на дете и при осиновяване на дете до 5-годишна възраст, през които не са имали право на обезщетение.

Изискването за внесени или дължими осигурителни вноски за период от шест последователни календарни месеца не се отнася за лица с увреждания, резултат от претърпяна трудова злополука или професионална болест.

Лицата, осигурени само за трудова злополука и професионална болест, имат право на парични помощи за профилактика и рехабилитация само в случай на трудова злополука и професионална болест.

Възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване за 2019 г. е 61 години и 4 месеца за жените и 64 години и 2 месеца за мъжете.

Паричната помощ за всяко правоимащо лице включва:

  • средствата за не повече от общо 4 основни диагностични и терапевтични процедури дневно (вкл. прегледите и изследванията) по цени, утвърдени от Надзорният съвет на Националния осигурителен институт;
  • средствата за нощувки в размер на 18.00 (осемнадесет) лв. за една нощувка, без доплащане от правоимащите лица;
  • частична парична помощ за хранене в размер на 7.00 (седем) лв. за един храноден.

Лицата получават право на парични помощи за профилактика и рехабилитация еднократно в една календарна година за 10 дни престой.

Резервации за постъпване в НСБФТР – ЕАД се правят от лицата (в размер на 30.00 лв.).

Националният осигурителен институт не носи отговорност за претенции, свързани с извършването на резервация и с ползването и заплащането на услуги, които не са предмет на договора с изпълнителя.

Преди извършване на резервации е необходимо лицата да се информират за:

  • условията и реда за ползване на правото на парична помощ за профилактика и рехабилитация;
  • заболяванията и противопоказанията за лечение в изпълнителите на дейността по профилактика и рехабилитация;
  • размера на сумите, които ще заплащат (Доплащане за 1 храноден от правоимащото лице – 18.00 лв. Сума за резервация от правоимащото лице – 30.00 лв. Размер на туристически данък – 0.00 лв.).

Всяко лице се задължава:

1. Да спазва посочения в удостоверението срок за рехабилитация, както и да ползва и трите компонента на паричната помощ – медицински процедури, нощувки и частична парична помощ за хранене. При неспазване на посочените изисквания, направените разходи са за сметка на лицето.

2. Направените разходи се заплащат от лицето и при прекратяване на профилактиката и рехабилитацията по негово желание, с изключение на случаите на появило се заболяване, което не може да се лекува при изпълнителя и при настъпване на други събития с обективен характер, които могат да бъдат удостоверени към момента на напускането.

НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПАРИЧНА ПОМОЩ ЗА ПРОФИЛАКТИКА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ СА СЛЕДНИТЕ:

1. Медицинско направление

Правото на парични помощи за профилактика и рехабилитация се ползва след преценка на лекуващия лекар за необходимостта от провеждане на профилактика и рехабилитация за диагностично уточнено заболяване, която се отразява в медицинско направление Бл. МЗ № 119а’98.

Медицинското направление се издава от лекуващият лекар в два екземпляра и в него той документира заболяването, за което е необходимо провеждане на профилактика и рехабилитация, придружаващите заболявания, ако има такива, медицинските мотиви за рехабилитацията, както и съответните медицински изследвания.

Медицинското направление трябва да е издадено не по-рано от 30 календарни дни преди датата на постъпване при изпълнителя на дейността по профилактика и рехабилитация.

2. Документ за самоличност

3. Документ по образец, удостоверяващ осигурителните права на лицето

4. Лична амбулаторна карта и/или медицинска документация, удостоверяваща настоящото и миналото здравно състояние на лицето – епикризи, изследвания, рентгенови и др. снимки, електрокардиограми и други документи, според конкретния случай.

Лицата трябва да представят цялата медицинска документация, която доказва наличието на заболяването, отразено в медицинското направление като показано за вторична профилактика и рехабилитация.

5. Eкспертно решение на Териториална експертна лекарска комисия, респективно на Националната експертна лекарска комисия – за лицата с трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто.

6. Експертно решение за признаване на професионална болест – за лицата с професионална болест.

Лицата представят описаните документи в териториалното поделение на Националния осигурителен институт, по постоянен или настоящ адрес, в срок до 10 работни дни преди датата на постъпване в НСБФТР – ЕАД.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПОСТЪПВАНЕ НА ЛИЦАТА В НСБФТР – ЕАД:

1. Документ за самоличност.

2. Удостоверение от ТП на НОИ – в два екземпляра.

3. Медицинско направление от лекуващия лекар – в два екземпляра.

4. Лична амбулаторна карта и/или медицинската документация, удостоверяваща настоящото и миналото здравно състояние на лицето – епикризи, изследвания, рентгенови и др. снимки, електрокардиограми и други документи, според конкретния случай.

Лица със здравословни противопоказания не се приемат от съответните изпълнители на дейността по профилактика и рехабилитация.

ДОПЛАЩАНЕ ЗА 1 ХРАНОДЕН ОТ ПРАВОИМАЩОТО ЛИЦЕ – 18.00 ЛВ. (за целия престой от 10 дни – 180.00 лв.)

СУМА ЗА РЕЗЕРВАЦИЯ ОТ ПРАВОИМАЩОТО ЛИЦЕ – 30.00 ЛВ.

РАЗМЕР НА ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК – 0.00 ЛВ.

За информация: http://www.nssi.bg/benefits/rehabilitation