ДНЕВНА ПСИХОРЕХАБИЛИТАЦИОННА ПРОГРАМА ЗА ЖЕНИ, ОПЕРИРАНИ ОТ РАК НА МЛЕЧНАТА ЖЛЕЗА

Специално разработена 10- дневна програма за жени, оперирани от рак на млечната жлеза, изпълнявана от мултидисциплинарен екип от специалисти, включващ лекари по физикална и рехабилитационна медицина, физиотерапевти, онколог, диетолог, клинични психолози, социален работник, юрист, трудотерапевт, музикален педагог и логопед.

Програмата се финансира от Министерство на здравеопазването и е напълно безплатна за пациентите.

Подходящи жени за включване в програмата:

1. С приключено активно лечение, на адювантна терапия, най- рано 1 месец след оперативното лечение, със зараснала оперативна рана.

2. С класификация на тумора в 1 стадий, Т1-Т2, със или без лимфна дисекция – L0-L1, без далечни метастази М0.

3. Програмата се провежда минимум 10 дни след поредната химиотерапия, ако се провежда такава или 20 дни след последната лъчетерапия.

Необходими документи за прием в програмата:

1. Епикриза от операцията, с данни от имунохистохимия и хистология, указваща стадия на заболяването по международната класификация

2. Епикриза от химио- или лъчетерапия (ако има) или документ от онколог, удостоверяващ терапията в момента;

3. Пълна кръвна картина (ПКК) до 20 дни преди датата на прием при нас, която включва кръвна захар, липиден статус, чернодробни проби, урея, креатинин.

4. Туморен маркер за млечна жлеза СА15-3

5. Ехография черен дроб – до 6 месеца преди датата на прием при нас.

6. Остеодензитометрия – незадължително.

Програмата се осъществява в съответствие с утвърдения медицински стандарт „Физикална и рехабилитационна медицина“ и индивидуалната рехабилитационна програма на жената.

Нашата цел е:

1. Възстановяване на  двигателната активност на засегнатия горен крайник.

2. Профилактика на лимфния застой и свързаните с него последици – нарушена двигателна активност, тежест и болка в ръката, еризипел на засегнатия крайник или гърда с индивидуална и групова кинезитерапия;  лимфодренаж – апаратен и ръчен; съвети за дейности от ежедневието – препоръчителни или не, с оглед профилактика на усложненията.

3. Възстановяване на общата двигателна активност и на доброто състояние на организма, преодоляване негативните ефекти от химио и лъчетерапията. Рехабилитация и профилактика на последиците от активното лечение, химио- и лъчетерапията, адювантното лечение, в т. ч. ятрогенно предизвикани хронични заболявания.

Програмата включва:

1. Психологическа рехабилитация:

Цели на дейността:

1.1. Стимулиране на реадаптационния процес.

1.2. Понижаване на тревожността.

1.3. Овладяване на депресивната симптоматика.

1.4. Овладяване на кризисни ситуации.

1.5. Подобряване на социалното функциониране.

Очаквани резултати: възприемане на болестта като част от собствения живот, възприемане на промяната след оперативната интервенция, емоционално стабилизиране.

2. Социална рехабилитация и организиране на свободното време, съчетаване на лечебната програма с развлечение:

2.1. Връщане към дейностите на ежедневния живот, социализация, създаване на сигурност по отношение факта, че не са белязани завинаги от заболяването, не са различни – принадлежност към обществото, сигурност, че заболяването е лечимо.

2.2. Занимания на открито.

2.3. Арт терапия-рисуване, приложни изкуства.

2.4. Трудотерапия чрез градинарство, изработка на бижута и сувенири и др .

2.5. Музикотерапия, цветотерапия.