МЦ „Аква-2003”

тел.: 02/ 8550081

e-mail: mcaqua@rehabilitacia-ovchakupel.com

МЦ „Аква-2003”ЕООД има сключени договори със специалисти по:
– физикална и рехабилитационна медицина,
– ортопедия и травматология,
– клинична лаборатория,
– микробиология,
– рентген

Медицинският център гарантира достъпа на всички здравно-осигурени пациенти с направления за:
– консултация – Направление № 3;
– високоспециализирана дейност – Направление № 3а;
– медико-диагностична дейност – Направление № 4.

МЦ „Аква- 2003” предлага на гражданите, както и за здравнонеосигурените лица, всяка от консултативните, диагностични и лечебни дейности и срещу заплащане, съгласно утвърден ценоразпис.